Walkabout Voices


Walkabout Voices er utviklet av hovedforfatteren av det populære engelskverket Crossroads, som har 20 års undervisningserfaring i engelsk og fremmedspråk, i samarbeid med en rekke fagpersoner i film, språkundervisning og pedagogikk. Walkabout Voices ble lansert i Norge i September 2016. I løpet av 2017 vil det komme lanseringer i flere europeiske land.

Vi har laget en informasjonsfilm hvor du får se utdrag av noen av filmene og hvor du blir ledet gjennom oppgaver og funksjonalitet.

Walkabout Voices er lisens-basert. Lisens kjøpes for ett år av gangen og gir tilgang for ubegrenset bruk av alle skolens elever.Et talerør

Walkabout Voices er ikke strømlinjeformet produksjon, spektakulære kameravinkler, fargerike kostymer og glade mennesker som viser oss landet sitt, slik det gjerne er i filmer som er laget av store produksjonsselskaper og som fungerer som en type skolefjernsyn. Walkabout Voices tar det ned på et hverdagsnivå og tar med seg ungdommen inn i refleksjonen, forståelsen, gjenkjennelsen, medfølelsen og undringen gjennom møter med mennesker som har noe viktig å formidle. Walkabout Voices er et talerør for dagens mennesker i den engelsktalende verden.

 
 

Bestill gratis prøveperiode


klikk her
 

En viktig komponent i moderne språklæring

Walkabout Voices har blitt til gjennom omfattende reising i den engelsktalende verden og består til en hver tid av over 100 filmer. Filmene kan brukes selvstendig, eller de kan brukes i en større sammenheng, for eksempel når det jobbes med et bestemt tema og hvor film inngår som en av komponentene. For mange engelsklærere vil Walkabout Voices langt på vei erstatte læreboka i kortere eller lengre perioder, mens det for andre vil fungere som et viktig audiovisuelt supplement i undervisningen.

Et dynamisk læremiddel

Walkabout Voices er et dynamisk læremiddel lagd for den digitale tidsalder. Et levende og tidsaktuelt læremiddel må hele tiden fornye seg, og hvert år kommer det flere nye filmer og spennende pedagogiske opplegg.

Kort er godt

Lengden på filmene varierer fra under fem minutter til cirka tjue på de aller lengste. Svært mange filmer ligger på omlag ti minutter. Fordi filmene er så korte, blir Walkabout Voices svært fleksibelt å bruke i skolehverdagen. Samtidig blir det mindre utfordrende å holde full fokus gjennom filmen. Det store utvalget av korte filmer legger forholdene til rette for arbeid i par og i grupper. Ingenting er i veien for å vise filme i plenum gjennom prosjektor, men det ligger mye fleksibilitet i å la elevene få se filmene på pc, Mac eller nettbrett mens de sitter i smågrupper. Fordi filmene er korte, vil mesteparten av elevenes tid i klasserommet gå med til å arbeide med det de har sett, og ikke til å se film.Et læremiddel for alle elever

Walkabout Voices er et læremiddel for de aller fleste elever, også for de mange som sliter med lesing, enten på grunn av lese- og skrivevansker eller av andre årsaker. For denne store gruppen elever vil et filmbasert læremiddel være til stor glede og inspirasjon. Å lære audiovisuelt gjennom autentiske møter med mennesker av i dag som snakker om aktuelle temaer og problemstillinger som føles relevante for elevene vil oppleves som motiverende for de aller fleste.

Stor vekt på å utvide ordforrådet

En viktig del av elevenes språklæring er å sørge for at ordforrådet stadig blir større. En av de mest effektive metodene for å bygge opp vokabularet er repetisjon. I Walkabout Voices vil mange av de samme ordene og uttrykkene dukke opp med jevne mellomrom slik at elevene ved å jobbe regelmessig med ordoppgaver vil få mye repetisjon og overlæring av viktig vokabular, i tillegg til de ordene og uttrykkene som er spesifikke for temaene i hver enkelt film.

Før filmen

Det gir god mestringsfølelse å kjenne igjen et utfordrende ord eller uttrykk i filmen fordi en har jobbet litt med dem på forhånd. Vi har derfor laget en oppgavetype som elevene kan ha stor nytte av å jobbe med før de ser filmen. I Mini Challenge er oppgaven å lage en forbindelse mellom en del engelske ord og uttrykk som dukker oppi filmen, og de tilsvarende norske. Gjennom å gjøre oppgaven noen få ganger, vil elevene være bedre rustet til å møte krevende vokabular i filmen.

Etter filmen

Etter hver film møter eleven et fast sett med oppgaver. Challenge og Super Challenge er  oppgaver som trener eleven i ord og uttrykk. Challenge  er en utvidet utgave av Mini Challenge. Mange av ordene i Challenge blir derfor repetisjon eller overlæring, noe som øker sjansen for at ordene blir innlært. Når en elev har jobbet med denne oppgaven, er det kanskje tid for en mer krevende øvelse. Super Challenge består av en liste med engelske ord. Her skal eleven teste seg selv for å se hvor mange av ordene og uttrykkene som ”sitter” uten å ha alternativer foran seg. Fasiten får man ved å klikke på Key. Da kommer den korrekte norske oversettelsen fram. Denne oppgaven egner seg også svært godt til pararbeid hvor elevene kan diskutere betydningen av ord og uttrykk før de sjekker med fasiten. Mini Challenge, Challenge og Super Challenge er effektive arbeidsredskaper i arbeidet med å utvide ordforrådet.

Focus on details er oppgaver som fokuserer på noe som har blitt sagt i filmen eller måten det har blitt sagt på. Ved å klikke på fasiten, vil den korte sekvensen av filmen som gir svar på spørsmålet bli avspilt.

Speak out er muntlige oppgaver som enten er direkte knyttet til innholdet i filmen eller som er løftet til mer generelle spørsmål knyttet til temaet i filmen. Det er lagt stor vekt på å diskutere i par eller smågrupper.

Press the keys er rene skriveoppgaver. Her vil elevene finne oppgaver som motiverer både til fantasi og skapertrang og til refleksjon og argumentasjon.

Start digging er oppgaver som går litt mer i dybden. Her blir ofte eleven gitt en lenke til et nettsted med informasjon om et bestemt tema, med instruks om å hente og bearbeide informasjon på en selvstendig måte.